5. Υπεράκτια Αιολικά

5.2.2. Ευρωπαϊκός Χάρτης του Πόρου

Ο παρακάτω χάρτης καταδεικνύει το μέγεθος του πόρου σε όλη την Ευρώπη.

llp logoThis project has been funded with support from the European Commission (EU Lifelong Learning Programme Agreement no LLP/LdV/TOI/2009/IRL – 515). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.